Michelin Entreprenaddäck erbjuder däck för alla typer av entreprenadmaskiner: dagbrott, underjordisk gruvdrift och bygg, industriell hantering och hamnverksamhet.

 

Juridisk information

Den här webbplatsen publiceras av:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
Frankrike
Telefon: (33) 4 73 32 20 00       Fax: (33)4 73 32 63 81
Partnerskap begränsas enligt andel med ett kapital på 504 000 004 euro.
855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand
SIREN N°  855 200 507

Intra-community VAT No: FR33855200507

Den här webbplatsen hostas av: 

LINKBYNET
5/9 Rue de l'Industrie
93200 Saint-Denis
FRANKRIKE
Tel: +33 (0)1 48 13 00 00
Fax: +33 (0)1 48 13 31 21

Ansvarig utgivare: JUTMAR Jonas

Läs dessa villkor innan du besöker denna Michelin webbplats tillägnad Michelin entreprenad- och industridäck. Denna webbplats är avsedd för däckanvändare och återförsäljare. Se ”världskartan” för gå till ett annat lands webbplats.

Företagen inom Michelin-koncernen är alla egna juridiska enheter och självständiga juridiska personer. För att underlätta informationsspridning på webbplatsen gäller följande villkor: ”Michelin”, ”koncernen”, ”Michelin-koncernen” och ”vi” avser alla företag inom Michelin-koncernen, som alla självständigt driver sin verksamhet.

§ 1: SYFTE

Syftet med den här informationen är att fastställa de villkor som gäller när Michelin publicerar den här webbplatsen och de villkor som gäller när du besöker och använder den. Alla anslutningar till webbplatsen ska göras enligt denna juridiska information och Michelin förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera informationen. Genom att få tillträde till webbplatsen och använda den bekräftar du att du tagit del av, förstått, och godkänt den juridiska informationen och Michelins policy för hantering av personuppgifter.

§ 2: TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN

Denna webbplats är avsedd för alla användare, och innehåller sidor som presenterar Michelins erfarenhet av entreprenaddäck, innovationer, katalogen över Michelins entreprenaddäck, samt en "däckguide" och en sökfunktion för att hitta återförsäljare.

Michelin strävar efter att upprätthålla tillgång till webbplatsen, dock utan att vara bunden av några skyldigheter som garanterar tillgång. Vid underhåll, uppdatering och av andra skäl, framför allt av teknisk eller juridisk art, kan tillgången till webbplatsen begränsas eller till och med avbrytas. Michelin kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för sådana avbrott eller för eventuella konsekvenser som kan uppstå till följd av dessa avbrott.

§ 3: IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet (vilket omfattar men inte begränsas till information, dokument, texter, diagram, data, bilder, foton, modeller, filmer och ljudklipp liksom formen på allt detta samt själva webbplatsen) skyddas av upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Innehållet tillhör Michelin och/eller dess dotterbolag. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, reproducera, presentera, använda, anpassa, ändra, översätta, sprida innehållet, oavsett om det tillhör Michelin eller en tredje part som gett Michelin rättigheterna, och oavsett vilket sätt det sker på, förutom enligt de begränsade rättigheter som du har enligt Artikel 4 nedan och/eller eventuella kopior avsedda för privat bruk. Innehållet på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande och det publiceras utan några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, och kan aldrig ge upphov till någon rätt till ersättning. Innehållet är upphovsrättsskyddat © 2013Michelin eller deras sammarbetspartners upphovsrätt. Logotyperna är registrerade varumärke.

Alla data som görs tillgängliga i däckguiden kommer från en databas som ägs och drivs av Michelin. Innehållet i denna databas är därför upphovsrättsskyddat och skyddat av bestämmelserna i upphovsrättslagarna och av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

Vid användning av denna webbplats förpliktar du dig att:

  • Inte reproducera, återge, översätta, anpassa eller omvandla innehållet i databasen, helt eller delvis, oavsett på vilket sätt det sker;
  • Inte göra utdrag, lagra, reproducera, återge eller bevara, direkt eller indirekt, oavsett vilken metod, på något sätt eller i någon form, hela eller någon del av databasens innehåll.
  • inte återanvända, genom att offentliggöra, hela eller en väsentlig del, kvalitativt eller kvantitativt, av innehållet i databasen, oavsett i vilken form;
  • inte göra återkommande eller upprepade, kvalitativa eller kvantitativa utdrag av väsentliga delar av databasen om detta strider mot normalt bruk.

Intrång i upphovsrätten till databasen utgör ett brott, och bestraffas enligt upphovsrättslagen. Alla handlingar som strider mot databasinnehavarens upphovsrätt kommer att bli föremål för sanktioner enligt artiklarna 343-1 till 4 i franska Code de la Propriété intellectuelle och Svenska Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verkupphovsrättslagen.

§ 4: E-POST

Om du vill kontakta Michelin via e-post måste du använda e-postformulären som finns på webbplatsen. Michelins svar på e-post liksom tillgång till webbplatsen och dess innehåll skall inte anses utgöra annons, reklam eller annan marknadsföringsaktivitet i det land där användaren befinner sig.

§ 5: SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

I allmänhet kan du besöka vår webbplats utan att behöva avslöja din identitet eller lämna personuppgifter. Ibland kan dock Michelin be om information, till exempel för att exempelvis kunna besvara frågor, utföra en tjänst, bearbeta en order eller för marknadsföringsändamål.

De uppgifter som registreras omfattar namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bransch osv. och annan specifik information som användarnamn och lösenord. Om du uppmanas ange användarnamn och lösenord för vissa funktioner på webbplatsen ansvarar du för alla åtgärder knutna till ditt användarkonto och lösenord. Om du glömmer dina inloggningsuppgifter eller om de hamnar i fel händer ska du omedelbart informera Michelin om detta.

För att kunna ge bättre service samlar Michelin in anonyma uppgifter om hur du navigerar på webbplatsen. Dessa uppgifter är i regel inte personuppgifter. Michelin kan använda denna besöksstatistik för att få bättre insikt i hur webbplatsen används, hur många besökare webbplatsen har och vilka sidor de besöker, varaktighet och frekvens av besöken, osv. Det enda syftet med denna statistik är att förbättra de tjänster som finns på webbplatsen. För mer information om Michelins användning av kakor se www.michelin.se.

5.1 Mottagare av personliga uppgifter

De uppgifter som samlas in via vår webbplats är avsedda för Michelin och dess utvalda samarbetspartners och/eller de tjänsteleverantörer som anlitas. Serviceleverantörer är förpliktade enligt avtal att respektera sekretess och säkerhet av de data som kan komma att kommuniceras till dem, och att enbart använda sig av den inom ramen för den service de levererar. Michelin åtar sig att inte sälja, leasa eller överför dina personuppgifter till tredje part, förutom när det krävs för att uppfylla ett juridiskt eller lagstiftat krav, eller för att skydda våra rättigheter eller egendom.

5.2 Rätt att tillgå, modifiera, radera eller motsätta sig behandling

När det gäller personuppgifter som du kan komma att uppge, har du rätt att se, korrigera och ta bort dessa uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. För att utöva denna rättighet ska du skicka ett brev till följande adress: MFPM, MICHELIN Génie Civil, Direction Marketing, Département Internet & eBusiness, place des carmes, 63000 Clermont-Ferrand Frankrike.

5.3 Externa webbplatser

Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. Vi försäkrar dig om att Michelin inte överlåter dina personliga uppgifter till andra webbplatser med undantag för knappar till sociala nätverk (i enlighet med paragraf 5.4 nedan). Vi vill göra dig uppmärksam på att när du lämnar vår webbplats kan du komma till platser som har andra rutiner för skydd av personuppgifter, och det har Michelin ingen kontroll över och inget ansvar för.

5.4 Användning av knappar för sociala nätverk

Vår webbplats använder plugins (knappar) för det sociala nätverket facebook.com som drivs av Facebook Inc. När du använder en sådan knapp på en webbsida, delas informationen på webbsidan via Facebook. Vi kan inte styra vilka data som Facebook samlar in vid användning av denna knapp och kan endast informera om det vi känner till:
Genom Facebook-knapparna på vår webbplats får Facebook information om vilka sidor på vår webbplats som du har visat. När du är inloggad på Facebook, kan Facebook registrera att du har tittat på sidan. Om du använder knappen, t.ex. genom att trycka på "Gilla", eller om du lämnar en kommentar, kommer motsvarande information att överföras direkt från webbläsaren till Facebook och lagras av Facebook. Även om du inte har ett konto på Facebook, är det ändå möjligt att Facebook registrerar din IP-adress.
För mer information om syftet och omfattningen av Facebooks registrering, bearbetning och användning av data samt dina rättigheter och möjligheter vidta åtgärder för att skydda din integritet ska du se Facebooks sekretesspolicy på http://www.facebook.com/policy.php .
Om du har ett Facebook-konto och inte vill att Facebook registrerar information om dig och länkarna till vår webbplats måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

§ 6: GARANTI OCH ANSVAR

Innehållet på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag. Michelin förbehåller sig rätten att när som helst, och utan föregående meddelande, ändra, korrigera, avbryta och/eller ta bort innehåll eller tillträde till webbplatsen. Michelin kan inte hållas ansvarig om din IT-utrustning smittas av något datavirus eller annan datorinfektion (t.ex. maskar eller trojanska hästar). Du ansvarar själv för att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda din utrustning.

Michelin, dess anställda, dess leverantörer eller partners som nämns på webbplatsen kan under inga omständigheter hållas ansvariga för oförutsedda eller förutsägbara direkta eller indirekta förluster av något slag eller någonskada som uppstår på grund av användning av webbplatsen eller information som erhållits från webbplatsen.

Webbplatsen kan innehålla enkla eller djupa webblänkar till Michelins partnerwebbplatser eller tredje part. Tredje part måste bevilja tillstånd för djupa hypertextlänkar. Michelin har ingen kontroll över dessa webbplatser och har därför inget ansvar för åtkomst, relevans, tillgänglighet, innehåll, annonser, produkter och/eller tjänster som tillhandahålls från eller via dessa webbplatser. Michelin ansvarar därför på inget sätt för direkta eller indirekta skador som kan uppstå vid besök eller användning av partnerwebbplatser eller på grund av att en webbplats bryter mot någon lagstiftning.

§ 7: JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAGAR
Tvister som rör webbplatsen eller denna juridiska information kommer att behandlas i domstol i Clermont-Ferrand, om inte tvisten berör en konsument, i vilket fall tvister skall avgöras i Stockholms Tingsrätt. Tvister ska regleras och tolkas i enlighet med fransk lagstiftning vad gäller innehåll, oavsett konflikter i nationell lagstiftning, med undantag för tvingande svensk konsumentskyddslagstiftning.. Den som använder denna webbplats samtycker uttryckligen till att denna klausul tillämpas. Om något villkor i denna juridiska information bedöms vara olagligt, ogiltigt eller ej tillämpligt av något skäl, ska det anses inte ingå i denna juridiska information och ska inte påverka giltighet eller tillämpning av övriga villkor. 


Juridisk information


Hitta rätt däck

Mindre