Michelin oferuje opony przemysłowe do wszystkich typów maszyn używanych w przemyśle wydobywczym, kamieniołomach, na placach budowy, w portach i transporcie w terminalach przeładunkowych.

 

Uwagi prawne

Niniejsza strona jest redagowana przez:

MICHELIN POLSKA S.A.
ul.  Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Polska
KRS Nr 0000163137
Kapitał zakładowy w wysokości 979.920.576,00 PLN, wpłacony w całości.
NIP 739-020-38-25
Telefon: +48 89 539 40 00        Fax: +48 89 539 44 09

Hosting witryny: 

LINKBYNET
5/9 Rue de l'Industrie
93200 Saint-Denis
FRANCE
Tel : +33 (0)1 48 13 00 00
Fax : +33 (0)1 48 13 31 21

Dyrektor redakcji:  Przemyslaw ZABNICKI

Przed przejściem na stronę Opon Przemysłowych Michelin prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami korzystania ze strony. Strona jest przeznaczona dla użytkowników i dilerów opon na całym świecie. Prosimy o zapoznanie się z mapą świata, aby przejść do stron właściwego kraju.

Spółki składające się na Grupę Michelin posiadają odrębny status oraz autonomiczną podmiotowość prawną. Jednakże, w celu ułatwienia prezentacji informacji znajdujących się na tej witrynie, stosowane będą zamiennie takie terminy jak: "Michelin", "Grupa", "Grupa Michelin" oraz "my"; terminy te stosuje się łącznie w odniesieniu do wszystkich firm Grupy Michelin, z których każda działa na rynku w sposób niezależny.

ARTYKUŁ 1: CEL

Celem niniejszego dokumentu jest określenie sposobów i warunków, na jakich Michelin udostępnia niniejszą stronę i warunków dostępu do niej. Dostęp do strony i korzystanie z niej odbywa się na warunkach określonych przez niniejsze informacje prawne. Michelin zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i uaktualnień w dowolnym momencie. Dostęp i korzystanie z witryny oznacza zgodę na warunki określone przez niniejsze informacje prawne oraz zgodę na politykę Michelin dotyczącą poufności i ochrony danych osobowych.

 

ARTYKUŁ 2: DOSTĘP DO WITRYNY

Witryna jest przeznaczona dla wszystkich użytkowników i zawiera sekcje przedstawiające firmę Michelin, jej doświadczenie w dziedzinie opon przemysłowych, innowacje, katalog przemysłowych opon Michelin, porady na temat użytkowania opon oraz wyszukiwarkę dilerów.

Michelin dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do witryny, jednak bez żadnych zobowiązań z tym związanych. Zastrzega się, że w przypadku prac konserwacyjnych, wprowadzania aktualizacji lub z innego powodu, w szczególności natury technicznej lub prawnej, dostęp do witryny może być niepełny lub niemożliwy. W żadnych okolicznościach Michelin nie jest odpowiedzialny za powyższe zakłócenia ani też za skutki, które mogą z nich wyniknąć po stronie użytkownika.

Użytkownik witryny zobowiązuje się korzystać z witryny, w szczególności z usług interaktywnych lub handlowych, o ile takowe istnieją na witrynie, w sposób uczciwy.

 

ARTYKUŁ 3: PRAWA AUTORSKIE – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie treści, które zawierają, lecz nie ograniczają się do informacji, zawartości tekstowych, wykresów, danych, ilustracji, fotografii, treści wizualnych, nagrań audiowizualnych, oprogramowania i baz danych oraz formy, w jakich elementy występują oraz samej witryny, są chronione prawem autorskim oraz i/lub prawami własności intelektualnej. Zawartość witryny jest wyłączną własnością Michelin i/lub podmiotów zależnych. Kopiowanie, odtwarzanie, przedstawianie, wykorzystywanie, adaptacja, zmienianie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie w całości lub w części treści należących do Michelin i/lub podmiotów zależnych, które przeniosły ww. prawa na Michelin za pomocą jakichkolwiek narzędzi jest niezgodne z prawem, z wyjątkiem ograniczonych praw przyznanych na mocy Artykułu 4 poniżej i/lub pojedynczej kopii wykorzystywanej wyłącznie do prywatnych celów użytkownika. Zawartość witryny może być modyfikowana w dowolnym momencie bez uprzedzenia i jest publikowana bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, i nie może być przedmiotem postępowania odszkodowawczego. Zawartość witryny jest chroniona prawem autorskim © 2013 Michelin. Wszelkie logotypy są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Dane dotyczące porad odnośnie opon udostępnione użytkownikom witryny w celach poglądowych stanowią bazę danych, której Michelin jest zarówno twórcą, jak i właścicielem. Zawartość bazy danych w związku z tym jest chroniona prawem autorskim i zapisami ustawy nr 98-536 z dnia 1 lipca 1998 r. dotyczącej prawnej ochrony baz danych i stanowiącą transpozycję dyrektywy 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. W związku z tym, korzystając z witryny, użytkownik zobowiązuje się:

-          nie odtwarzać, przedstawiać, tłumaczyć, adaptować lub zmieniać zawartości bazy danych, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób

-          nie wyciągać danych, przechowywać , przedstawiać ani zachowywać, bezpośrednio lub pośrednio, na żadnym nośniku, w jakikolwiek sposób ani w jakiejkolwiek formie, całości lub jakościowo bądź ilościowo istotnej części zawartości bazy danych

-          nie używać ponownie poprzez udostępnienie publiczne całości lub jakościowo bądź ilościowo istotnej części zawartości bazy danych, niezależnie od jej formy

-          nie wyciągać danych lub ponownie używać w powtarzający się i/lub systematyczny sposób jakościowo lub ilościowo nieistotnych części zawartości bazy danych, gdyż te działania wyraźnie wykraczają poza warunki normalnego korzystania z bazy danych

Wszelkie naruszenia praw autorskich bazy danych jest fałszerstwem zagrożonym karą na mocy artykułów L. 335-2 i nast. kodeksu własności intelektualnej.  Każda czynność wyciągania danych podważająca prawa twórcy do bazy danych jest karalne na mocy artykułów od 343-1 do 343-4 kodeksu własności intelektualnej.

 

ARTYKUŁ 4: E-MAIL

W celu przesłania korespondencji do Michelin przy użyciu poczty elektronicznej należy wypełnić formularz do korespondencji elektronicznej dostępny na stronie. Odpowiedzi na e-maile otrzymywane od Michelin, a także dostęp do witryny i jej zawartość nie mogą być przyswajane ani nie stanowią dowodu na prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej lub handlowej w kraju użytkownika Internetu.

 

ARTYKUŁ 5: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Co do zasady można odwiedzać witrynę Michelin bez konieczności ujawniania swojej tożsamości i podawania informacji osobistych. Niemniej, Michelin może poprosić o podanie danych osobowych, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Zbierane dane obejmują m.in. do imię, adres, numer telefonu, adres e-mail, obszar działalności i inne konkretne informacje, takie jak login i hasło. Użytkownik poproszony o podanie loginu i hasła w celu umożliwienia dostępu do niektórych funkcji witryny ponosi odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonywane za pomocą hasła i konta. Użytkownik, który zapomniał danych do logowania lub zostaną one wykorzystane przez osoby trzecie w niewłaściwy sposób, musi natychmiast poinformować Michelin o zaistniałym zdarzeniu.

W calu usprawnienia działania witryny Michelin gromadzi anonimowe informacje o odwiedzanych stronach, czasie odwiedzin itp. Michelin może wykorzystywać te dane do analizowania trendów lub do sporządzania statystyk i wykonania pomiarów dotyczących aktywności użytkowników witryny. Jedynym celem sporządzania tych statystyk jest poprawa jakości usług oferowanych w ramach działania witryny.

5.1 Adresaci danych osobowych

Dane zbierane za pośrednictwem witryny są przeznaczone dla Michelin i spółek należących do Grupy michelin i/lub dostawców usług, z których korzystają. Dostawcy usług są umownie zobowiązani do przestrzegania poufności i bezpieczeństwa wszystkich danych, które zostały im powierzone i do wykorzystywania ich wyłącznie na potrzeby realizacji powierzonych im zadań. Michelin zobowiązuję się nie sprzedawać, dzierżawić ani przekazywać danych osobowych użytkowników witryny osobom trzecim. Niemniej jednak, na podstawie orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, bądź w celu ochrony swoich praw i własności, Michelin może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych.

5.2 Prawo dostępu, modyfikacji, usuwania lub sprzeciwu

W odniesieniu do danych osobowych, których podania możemy wymagać, użytkownicy witryny mają prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych, a także prawo sprzeciwu z uzasadnionych przyczyn, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik może także bezpłatnie nie wyrazić zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Michelin. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych użytkownikowi przysługuje także prawo do niewyrażenia zgody na wykorzystywanie tych danych w celach promocyjnych, a w szczególności w celach handlowych. Aby wyegzekwować niniejsze prawa, należy wysłać list na adres:  MFPM, MICHELIN Génie Civil, Direction Marketing, Département Internet & eBusiness, place des carmes, 63000 Clermont-Ferrand, Francja.

5.3 Linki do innych witryn

Witryna Michelin może zawierać linki do innych stron. Zapewniamy, że Michelin nie udostępnia danych osobowych z tych stron z wyjątkiem przypadków użycia przycisków przekierowania na serwisy społecznościowe, jak wskazano w Artykule 5.4 poniżej. Informujemy, że w momencie opuszczenia przez Państwo naszej witryny, Państwa dane osobowe mogą być przedmiotem działań związanych z ich ochroną, nad którymi Michelin nie ma kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

5.4 Korzystanie z przycisków serwisów społecznościowych

Na naszej witrynie znajdują się przyciski serwisu społecznościowego facebook.com prowadzonego przez Facebook Inc. Jeżeli użytkownik wchodzi na stronę z takim przyciskiem, to informacje na niej zawarte będą udostępniane serwisowi Facebook. Nie mamy wpływu na to, jakie informacje gromadzi Facebook podczas korzystania z tego przycisku, w związku z czym informujemy Państwa stosownie do stanu naszej wiedzy:
Umieszczając przyciski na naszej witrynie, Facebook otrzymuje informacje związane z odwiedzonymi przez użytkownika stronami na naszej witrynie. Facebook może odnotować wejście na stronę na koncie zalogowanego użytkownika. Jeżeli użytkownik skorzysta na przykład z przycisku "Lubię to" lub zostawi komentarz, to odpowiednie informacje będą przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do Facebook i zapisywane przez Facebook. Nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, nadal jest możliwe, że Facebook zapisze adres IP komputera użytkownika.
Aby dowiedzieć się o celu i zakresie gromadzonych danych oraz przetwarzaniu i późniejszym ich wykorzystaniu przez Facebook, a także żeby poznać swoje prawa w tej kwestii i możliwości ustawienia parametrów ochrony prywatności, prosimy o zapoznanie się z polityką poufności Facebook na stronie http://www.facebook.com/policy.php.
If you are a Facebook member and you do not want Facebook to collect information about you and linked to the data saved on Facebook from our Web site, you must log out of Facebook before visiting our site.
Jeśli użytkownik posiada konto na Facebooku i nie chce, aby Facebook gromadził informacje o nim i odwiedzanych przez niego stronach na naszej witrynie, zalecamy wylogowanie się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny. 

 

ARTYKUŁ 6: GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Treści zamieszczane na stronie są przedstawiane "tak jak są", bez jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji. Michelin zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawienia, zawieszenia i/lub usuwania treści zawartych na witrynie, ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do niej w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Michelin nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zainfekowania sprzętu komputerowego użytkownika w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa lub innych infekcji komputerowych oraz spowodowanej tym utraty danych. Odpowiedzialność za zabezpieczenie komputera i danych spoczywa na użytkowniku witryny.

Michelin, jego pracownicy, dostawcy lub partnerzy wymienieni na witrynie Michelin nie będą w żadnym przypadku pociągani do odpowiedzialności z tytułu roszczeń natury cywilnej, karnej lub innej, za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, wypadki oraz za jakiekolwiek szkody, szczególnie finansowe czy handlowe, wynikające z korzystania z witryny lub z jakiegokolwiek elementu czy jakichkolwiek informacji uzyskanych z witryny.

Witryna może zawierać proste lub głębokie linki hipertekstowe do witryn należących do Michelin lub do witryn jej partnerów. Partnerzy Michelin muszą wyrazić zgodę na zamieszczanie głębokich linków hipertekstowych. Michelin nie posiada kontroli nad takimi witrynami i dlatego też nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność, zawartość, materiały reklamowe, produkty i/lub usługi dostępne na tych witrynach lub za ich pośrednictwem. Dlatego też Michelin nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu bezpośrednich czy pośrednich szkód, jakie mogą wyniknąć z korzystania ze stron partnerskich, ani też z tytułu jakiegokolwiek niedostosowania ich treści i usług do obowiązujących przepisów.

 

ARTYKUŁ 7: JURYSDYKCJA I STOSOWANE PRAWO

Wszelkie spory dotyczące witryny lub niniejszej informacji prawnej będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne z siedzibą w Olsztynie i będą regulowane i interpretowane według prawa polskiego, niezależnie od przepisów dotyczących sprzecznej legislacji. Korzystanie z witryny oznacza wyraźną zgodę na stosowanie powyższej klauzuli dotyczącej jurysdykcji. W przypadku gdyby jeden z zapisów niniejszego dokumentu został z jakiegokolwiek powodu uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub nieobowiązujący, zostanie on wyłączony z warunków korzystania z witryny i pozostanie bez wpływu na ważność lub zastosowanie pozostałych zapisów. 

Telefon: +48 89 539 40 00        Fax: +48 89 539 44 09


Uwagi prawne


Znajdź właściwą oponę

Fold down